Om oss

De Drie Notenboomen (DDN) er den største franchise-organisasjonen innen nederlandsk helsevesen. Vårt mål er å utvikle bedre løsninger innen helseomsorg, mer individuelt tilpasset og mer kostnadseffektivt. For å kunne gjøre dette utvikler vi et nettverk av små boligfasiliteter for ulike målgrupper med pleiebehov. Alle stedene ledes av selvstendige foretakere.

De Drie Notenboomen (DDN) er kjent for utvikling av franchisekonsepter i Nederland:

  • Thomashuis: Småskala boform for mennesker med en intellektuell funksjonshemming
  • Zorgbutler: Selvstendig boform for mennesker med lav grad av omsorgsbehov
  • Thomas Op Kamers: Selvstendig boform for mennesker med en mild intellektuell funksjonshemming

Konseptet Herbergier har også sitt opphav i De Drie Notenboomen. I et Herbergier bor mennesker med demens. I Nederland finnes nå 50 Herbergiers over hele landet. Konseptet er i sterk utvikling og dette fortsetter. Hvert år etableres 3-5 nye Herbergier.

Valgfrihet, entreprenørskap og fokus på individuell omsorg er sentralt i alt vi gjør. På denne måten klarer vi å organisere omsorg som vi selv hadde ønsket det!

Anerkjennelse for vårt arbeid

I 2015 ble Thomashuis-konseptet vinner av franchisetrofeet til det Nederlandske franchiseforbundet. Med dette ble vi kåret for det beste franchisekonseptet i Nederland. Begrunnelsen fra juryen: "Juryen ble berørt av både profesjonalitet og av lidenskap og er overbevist om at en konseptuell tilnærming gir muligheter i helse- og omsorgssektoren."

Bewoners

Hvorfor er Herbergier-modellen (Hjem for mennesker med demens) blitt en stor suksess i Nederland?

-          Småskala hjem: Vi tror ikke store demenslandsbyer eller store sykehjem er optimal løsning for mennesker med demens. Vi erfarer at demente har bedre forutsetninger til å finne trygghet, glede og verdighet i mindre boenheter. Dette gjør det lettere å orientere seg, opprettholde kontroll, gjenkjenne og mestre omgivelsene. Vi erfarer at vår Herbergier-modell med plass til 16-18 beboere er det som fungerer best.

 

-          En ledelse med rett incentiv: Franchiseavtalen gir vertsparet rett til å drive deres Herbergier som deres eget omsorgsforetak. De er selv kostnads- og inntektsansvarlig. Vertsparets suksess betinger imidlertid lønnsom drift. Lønnsom drift oppnås kun når det er god balanse mellom kostnader og inntekter. Inntekter skapes gjennom tilfredse beboere. Tilfredse beboere er forutsetning for å klare å rekruttere nye beboere i tilstrekkelig stort antall. Vi erfarer at franchise-avtalen er sterkt medvirkende til suksessen bak Herbergier i Nederland.

 

-          Ledelsen bor på stedet: Vertsparet bor selv på stedet som er unikt i forhold til andre bo- og omsorgsforetak i Norge. Dermed har de kontinuerlig kontroll og vil umiddelbart kunne korrigere ved avvik. Vi erfarer at dette er sterkt medvirkende til beboernes trivsel.

 

-          Vi har god kunnskap om demens: Vi kan ikke stoppe eller kurere demens. Men vi vet at enkelte faktorer kan bidra til å forbedre livskvaliteten for våre demente beboere. Klarer vi å redusere omfanget av angst, depresjon og isolasjon, vil vi ha gode forutsetninger for å etablere en grunnleggende trygghet. Et trygt menneske vil ha bedre forutsetninger for å ta til seg positiv stimulans. Vi vet også at sang- og musikkopplevelser, mestringsfølelse, fysisk aktivitet samt etablering av nære relasjoner med andre mennesker, er elementer som kan bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker med demens. Vår modell har fokus på denne demens-forståelsen.

 

-          Flere hender: Et verdig pleie- og omsorgstilbud for mennesker med demens, krever flere hender. Flere medarbeidere gjør at vi i større grad kan gi våre beboere mer individuell oppmerksomhet. Flere hender gjør at vi kan tilby flere aktiviteter og på den måten aktivisere våre beboere. Herbergier-modellen forutsetter en bedre balanse i antall medarbeidere i forhold til antall beboere vi kjenner fra tradisjonelle sykehjem.

 

-          Motiverte og tilfredse medarbeidere: Fra Nederland erfarer vi at medarbeidere i demensomsorgen, tiltrekkes av oss som arbeidsgiver. Dette ikke bare fordi vi er konkurranse-dyktig på lønn og andre arbeidsbetingelser. Vel så viktig sier våre medarbeidere, er å få mulighet til å jobbe i omgivelser som gjør det lettere å gjøre en kvalitativ forskjell for våre demente beboere.

 

-          Ufravikelig fokus på våre kjerneverdier: Verdighet, trygghet og valgfrihet er de grunnleggende verdier alle medarbeidere på et Herbergier må legge som basis i deres arbeids-hverdag. Alle mennesker har fundamental rett til et verdig liv. Alle mennesker har krav på en grunnleggende trygghet. Alle mennesker bør også ha krav på å leve livet som de satte så stor pris på i deres tidligere liv. Dessverre er det ikke slik for alle demente. På et Herbergier er disse menneskelige rettighetene vår grunnleggende filosofi!

 

-          God samfunnsøkonomi: Offentlig sykehjemsdrift er kapitalkrevende. Bygging av nytt, kommunalt sykehjem i Norge gir en kostnad per sykehjemsplass på ca. kr. 120.000 per beboer per måned. For kommunen, blir det billigere å ta Herbergier-konseptet i bruk. Herbergier-konseptet blir i Nederland betraktet som et svært kostnadseffektivt tilbud i en presset kommuneøkonomi.